Plan lekcji znajduje się w menu głównym.

Świetlica szkolna

Świetlica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciasnej otwarta jest w godzinach od 655 do 1525. Do świetlicy uczęszczają uczniowie:

 • dojeżdżający,
 • oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub zajęcia dodatkowe,
 • objęci nauczaniem indywidualnym ,
 • podzieleni na grupy podczas lekcji języka obcego oraz informatyki,
 • oczekujący na zajęcia ze względu na zmiany planu.

          Celem działalności Świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku relaksu i odrobieniu prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otoczenia uczniów –rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględnianie jest również tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych, do zmianach zachodzą w przyrodzie w ciągu roku, ochrony środowiska naturalnego. Poruszane są tematy o złych skutkach nałogów ,higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Podstawową formą aktywności uczniów, obok nauki, jest zabawa. Dlatego uczestnicy zajęć co świetlicy mają czas dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponujemy różne zabawy i gry. Dbamy o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednie dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenie uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, umiejętność wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą skrawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie. Wszystkie problemy wychowawcze są na bieżące zgłaszane i rozwiązywane z wychowawcami poszczególnych klas.

     W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

 1. Rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, orgiami itp.).
 2. Rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, konkursy czytelnicze).
 3. Wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie filmów i programów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne, konkursy).
 4. Kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne).
 5. Kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, przygotowywanie gazetek świetlicowych, odrabianie prac domowych).
 6. Wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, zajęcia muzyczne) .
 7. Zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe).
 8. Relaksujące (relaks przy muzyce, oglądanie filmów).